Czy spadek to zawsze wielka radość i duże pieniądze?

Kobieta z laptopemCzy spadek to zawsze wielka radość i duże pieniądze?

Każdy z nas miał chyba raz w życiu taką myśl, iż chciałby się dowiedzieć, że jakiś bogaty krewny pozostawił mu spadek. Ale czy spadek oznaczać może tylko wielką fortunę, która ułatwi nam życie i pozwoli spełnić marzenia?

Czasami okazuje się, że spadek może również nieść za sobą konsekwencje, których nie chcielibyśmy ponosić.

Dlatego warto poznać przepisy Kodeksu Cywilnego, mówiące o tym, co należy zrobić aby wraz ze spadkiem, nie odziedziczyć długów. W Polsce mamy dwa tryby dziedziczenia: testamentowy oraz ustawowy. Pierwszy tryb ma zastosowanie kiedy osoba mająca pełną zdolność prawną, sporządza testament, przekazując swój majątek wskazanym weń spadkobiercom. Drugi tryb dotyczy sytuacji, gdy brak testamentu lub jest on z prawnego punktu widzenia nieważny, a wtedy mają zastosowanie przepisy dziedziczenia ustawowego. Kiedy otrzymamy wiadomość o spadku, który niesie za sobą nie tylko majątek ale również zobowiązania, mamy sześć miesięcy na podjęcie decyzji, co zrobić z takim zapisem a także z towarzyszącym mu długiem.

Jakie mamy opcje w takim wypadku?

Po pierwsze testament obciążony długiem, możemy po prostu odrzucić. Wtedy zostajemy wyłączeni ze spadku a prawo do niego przechodzi na kolejne osoby, według linii dziedziczenia ustalonej przez Kodeks Cywilny. Drugą opcją jest przyjęcie spadku, ale wtedy musimy liczyć się z koniecznością spłacenia nie swoich długów. W tym przypadku kiedy wysokość wierzytelności przekracza wartość dziedziczonego majątku, różnicę będziemy musieli pokryć sami. Istnieje jeszcze trzeci wariant, tzn. dziedziczenie z dobrodziejstwem inwentarza. W takim przypadku, spadkobierca odpowiada za długi zmarłego tylko do wysokości majątku jaki
odziedziczył. Nie dotyczy to jedynie sytuacji, gdy przedmiotem dziedziczenia jest nieruchomość obciążona hipoteką. W tym wypadku wierzyciel może domagać się spłaty całego długu zabezpieczonego hipoteką. Polskie prawo stanowi, iż jeżeli w ciągu szczęściu miesięcy od otrzymania informacji o spadku, nie podejmiemy decyzji o jego przyjęciu lub odrzuceniu, z automatu przechodzi on na nas z dobrodziejstwem inwentarza.

Analogiczna sytuacja dotyczy małoletnich, którzy stają się spadkobiercami. Niezależnie od tego, czy prawni opiekunowie małoletniego spadkobiercy w ciągu szczęściu miesięcy od uzyskania informacji o spadku, podejmą bądź nie, decyzję o odrzuceniu zadłużonego zapisu, na dziecko-spadkobiercę przechodzi on z dobrodziejstwem inwentarza. Oznacza to, iż jeżeli wysokość długów przekroczy wartość odziedziczonego majątku, nieletni nie będzie musiał ich spłacać. Jeżeli jednak rodzice lub prawni opiekunowie małoletniego spadkobiercy, postanowią odrzucić w jego imieniu spadek obciążony długami, muszą złożyć odpowiednie doświadczenie przed sądem bądź notariuszem. Jednakże przed dokonaniem takiej czynności prawnej, muszą oni najpierw uzyskać zgodę Sądu Opiekuńczego, ponieważ jest to czynność przekraczająca zwykły zarząd majątkiem małoletniego dziecka. Rodzice lub prawni opiekunowie mają na to szczęść miesięcy, a rozpoczęcie procedury wstrzymuje bieg wyznaczonego sześciomiesięcznego okresu czasu na składanie oświadczenia o odrzuceniu spadku. To istotna kwestia, gdyż wydanie decyzji przez sąd mogłoby się przedłużyć, co skutkowałoby przyjęciem przez małoletniego spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Trzeba mieć też świadomość, że sąd nie zawsze musi się przychylić do wniosku opiekunów małoletniego o odrzuceniu spadku. Taka sytuacja może mieć miejsce, gdy zmarły pozostawił po sobie znaczny majątek - nawet licząc już po spłacie zaległych zobowiązań. Wtedy dla dobra dziecka sąd może oddalić wniosek opiekunów o odrzuceniu spadku, a małoletni będzie dziedziczył spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Ciekawą jest również kwestia, iż w procesie dziedziczenia biorą udział również dzieci poczęte, ale jeszcze nienarodzone w chwili śmierci spadkodawcy. W przypadku takich spadkobierców, również ma zastosowanie zasada o dziedziczeniu majątku z dobrodziejstwem inwentarz, więc nie ma możliwości aby dzieci przychodziły na świat z długiem spadkowym.